არც წინ, არც ისე რა...

არც წინ, არც ისე რა...გაჩერებული ყოფიერება და თვალთან გაჩხერილი ფირის ნამსხვრევი. საკუთარი თავის გახედვნა, იმაზე ფიქრით რომ ხვალ მზე ამოვა და... წამი შეცვლის წამს, დრო, წლებს, წლები ჟამს... თან ხარ, თან არც ხარ. გაცრუებულ წუთისოფელში ბრმის ბოდვასავით აფათურებ უსუსურ ხელებს. ამტანი მზერით ცდილობ გარემო მორწყა შენი ხედვით, გადამტანი იყო... ყოფიერების. 

xvlikisperi!!!


gaswreba ar yofnaze... gartulebuli suntqva. gadagoreba sakutar tavze, sadme, rogorme, achrili grznoba aortqlebul samyaroshi ikargeba... gadakargvamde simartove, gazlebamde suntqva, daglejil nervebze notebis wera. simfonia? ara, reqviemi, nervebis reqviemi da zargvebze dawerili sicili, rom ver shegamchnion, rom ver gagriyon, rom migigon da martooba shegimsubuqon, rom asatani gagxadon, rom dagimsgavson, damonebamde dagiyolion da gadagylapon saerto sicarieleshi... amshral sxeulze saeertooba dagaweron, yuramde aweuli tuchis kutxe saxeze gagiyinon. da me, da is, da sxva, da chven, Chven!!! simsgavse sicarieleshi, amtanoba autanlobashi, simartove sisavseshi, da isev zargvebze dawerili sicili...

 eka panjikidze

7.01.2009

arc ra!!!


Chipis Tavtan gacherebuli tkivili, unayofo sicariele. gardasaxvamde misuli sishmage, gardacvlili yofiereba da anazdeulad gayinuli mzera. gasakvirad mshvidi znedacemuloba? Tu Shechveva? ara! mxolod nerviuli daboloeba. aq simshvidea, nervebis ajabsandalshi. aq yofierebaa, mzerashi gadamzvrali. aq tkivilia, chiptan azelili. samyaros dasawyisi. da, ashverili sitavxede, grznobashi gadasrolili. liandagis meshvide xvreli da axveuli sibrmave, gadasrolaa? Shesazloa. da mosvla, kidev ertxel wasvlamde... acrili suntqva da tavashverili simshvide, ertgulebamde dayolili vneba, gatavsebadia. Tvaltan gachxerili namsxvrevi firis, gadamtania. tkivilis? yofierebis? mzeris? simzafris! Shercheva chveuli, dgoma aucilebeli, da ... axla, gadasrola sachiroebamde, aucileblobis morevchi ishvers fexis titebs. liandagis meshvide xvrelidan, axveuli sibrmave zozinit iwyebs svlas! da chipis tavtan gacherebuli tkivili! 

 

                                              eka panjikidze

  • Current Mood
    working working